Kommende aktiviteter

Tor 23 Maj, @10:00 - 14:00
Naturmøde sejlads
Fre 24 Maj, @10:00 - 14:00
Naturmøde sejlads
Lør 25 Maj, @10:00 - 14:00
Naturmøde sejlads
Tor 04 Jul,
Turistforening Havnerundfart
Tor 04 Jul, @16:00 - 17:00
bestyrelsesmøde
Tir 09 Jul,
Havnerundfart Turistforening
Tor 11 Jul,
Turistforening Havnerundfart
Tir 16 Jul,
Havnerundfart Turistforening

Bestyrelsens beretning ved ordinær generalforsamling d. 28 februar 2009


Indledningsvis skal siges at beretningen, ud over foreningens anliggender, også omfatter den del af projektforvaltningen som ligger i Den Selvejende Institutions regi.

Den Selvejende Institutions rolle, i forhold til foreningen:

Det er den Selvejende Institution HG 159 Johs.Hejlesen der formelt ejer skibet.

Institutionen tegnes af et repræsentantskab som hovedsalig består af forskellige foreninger og organisationer, ca 20 i alt. Disses repræsentanter vælger for et år ad gangen 4 medlemmer til et forretningsudvalg, som i alt består af 5 personer, hvoraf foreningens formand er den ene.

Overordnet er det således dette forretningsudvalg der har det største ord at skulle have sagt i afgørende sager.


Besrtyrelsens / Forretningsudvalgets arbejde:

I det forgangne år har der været afholdt 8 bestyrelsesmøder, hvortil også forretningsudvalget, og div. suppleanter er indbudt.

For at gøre tingene nemmere, er der vedtaget, at de beslutninger der træffes på bestyrelsesmøderne også er i overensstemmelse med forretningsudvalget, medmindre at medlemmer af forretningsudvalget gør indsigelser. Dette har vist sig at fungere særdeles godt, og i det daglige skeles der ikke imellem om man er medlem af det ene eller det andet når der udveksles meninger og træffes beslutninger.

Det er den selvejende institution der formelt ejer skibet, som følge heraf er det også den selvejende inst. der administrerer alle omkostninger til rep., vedligehold, nyinvesteringer og forsikring.

Den Selvejende Institution har ingen fast indtægter i form af kontingent el. lign

Derfor hører det med til foreningens formål, gennem kontingenter og arrangementer, at generere kapital til skibsbevaringsprojektet.

Driftsomkostningerne til brændstof, havnepenge, o.lign, ligger i foreningens regí, og finasieres gennem brugerbetaling.


Udgifter til rep.,vedligehold, forsikring og nyanskaffelser i 2008 beløber sig til flg.:

Rep. og vedligehold beløber sig til ca. kr. 38.000. Forsikring ca. 22.000. og nyanskaffelser ca. 10.000

Af praktiske årsager ligger bogholderifunktionen i h.h.v. foreningen og institutionen hos een og samme person.


Sponsorater:
Atter i år har ” Haveholdet” i museumshaven tilgodeset os med en pæn andel af deres overskud. Et beløb på kr. 9.400,-, Hvilket vi takker mange gange for.

Vi har også grund til at takke ”Hirtshals Sparekasses Gavefond” i det at denne har tilgodeset os med kr. 100.000,- som er øremærket til renovering af det gamle lugar og en ny formast.

Vi skal heller ikke glemme at påskønne den megen goodwill vi, i det daglige, nyder rundt omkring ved havnens virksomheder. Det er langt fra alt hvad vi henter rundt omkring vi ser regninger på. Det samme gælder det årlige beddingsophold ved Vestkajens Maskinværksted.

Derudover har foreningen, i årets løb bidraget med kr. 38.280,-

Status over økonomi 2003 - 2009:
Finansieret via fonde og andre økonomiske tilskud, p.t. ca.kr. 950.000,-

Heraf er ca. kr. 550.000,- kommet fra lokale bidragydere og fonde, herunder også foreningen her, og resten fra h.h.v. Friluftsrådet, Leader+ og Skibsbevaringsfonden.

I tillæg hertil kommer, materielle gaveelementer, goodwill – og frivillig indsats til en uvurderlig værdi.

Foreliggende projekter:

Hvad angår ombygning og restaurering af skibet, kan vi således konstatere at vi har nået de mål vi satte os for snart 6 år siden. Dette betyder dog ikke at alt er som nyt. Skibet er 47 år gammelt, og der vil fortsat være en løbende proces i form af reparationer, udskiftninger, og forebyggende vedligehold. Der er da også hen ad vejen dukket nye ting op, som der skal tages hånd om hen ad vejen.

Det er gået rimeligt godt med at skaffe fondsmidler og tilskud til de større projekter.

Anderledes ser det ud når vi taler om reparationer, vedligehold og drift, i det at midler fra fonde o. lign. normalt ikke tilgodeser disse områder, og det er jo i sig selv en væsentlig faktor når vi taler om et skib der snart er 50 år gammelt.

Faste årlige tilskud fra offentlige midler, kan vi godt glemme alt om.

Der er udarbejdet en liste, som omfatter en række projekter vi kunne tænke os udført, heraf er noget mere akut end andet. Af større ting, er et nyt styrehustag og adskillelse og eftersyn af skrueaksel, rorgrejer og søventiler.

Johs. Hejlesen skal bevares som et varigt kulturminde, og et aktivt museumsskib.

Det overordnede formål med projektet her, er først og fremmest at tage hånd om skibet, og derigennem sikre skibets bevaring, til glæde for os selv og vore efterkommere.

De aktiviteter skibet bruges til, er alene hvad vi kan betragte som ”afledte effekter”.

Vi har påtaget os opgaven, at tage vare på denne historiske kulturperle. Om 50 år vil Hirtshals være i besiddelse af et nationalt klenodie, hvis vi formår at gøre vores arbejde rigtigt. Vi er i den heldige situation at skibet ” kun ” er 47 år gammelt, og er det nyeste hækbyggede fiskefartøj fra den danske fiskeflåde, som er bevaret.

Hermed skulle forudsætningerne være tilstede, for at dette skib vil overleve de fleste tilsvarende skibe, som er langt ældre.

Begrebet, trækuttere hører snart en svunden tid til. Langt de fleste er væk, og mange af dem der p.t. er tilbage, er oplagte, og venter kun på tilladelse til ophugning. Om 20 år tror jeg næppe der er flere aktive tilbage i fiskerierhvervet.

Johs. Hejlesen står for, hvad jeg vil kalde, et stykke historisk brugskunst, der repræsenterer en meget interessant, og aktiv periode indenfor fiskeri og træskibsbygning såvel lokalt, som på landsplan.

Aktive brugere og et aktivt skib. Således lyder Skibsbevaringsfondens opskrift på et velfungerende skibsbevaringsprojekt.

Kom dette i hu, og engager jer i de aktiviteter skibet nu engang kan- og må bruges til, og kom gerne med initiativer selv, og få del i de oplevelser der dels ligger i at sejle med skibet, og dels det i at deltage i vedligehold og pasning af skibet.

Det, at vi fremtræder som at aktivt projekt, har uhyre stor betydning for projektets fremtid og den goodwill det øvrige samfund viser projektet.

Det hedder sig da også i vores målsætning at skibet ikke skal henligge ved kajen som en passiv museumsgenstand.


Projektforløb 2008 / ref. fra Skibsdagbogen:

Den årlige kølhaling.

Fandt sted fra sidst i april til sidst i maj, hvor skibet en del af perioden var på land.

Vi var begunstiget af meget fint vejer i hele perioden.

Ud over de obligatoriske ting, var der også andre projekter der stod for udførelse.

Det største af projekterne drejer sig om afrensning af gammel overfladebehandling, i det, at der gennem årene er påført så mange lag maling og anden overfladebehandling, at træværket har problemer med at ånde, et forhold der på sigt, indebærer en stor risiko for råd- og svampeangreb.

Hele dækket blev totalt afrenset ned til bart træ, og efterfølgende behandlet op fra bunden.

Det samme har gjort sig gældende udvendig fra skandækket og til vandlinien, samt en del af skanseklædningen. Der resterer stadig en god del af skanseklædningen, samt styrehuset.

Samtidig er kalfatring og spiger gået efter i samme omfang.

Skylightet til forlugaret har også en tilbundsgående overhaling.

Det samme gælder lønningen og lugen til agterlugaret.

Kobberforhudningen ved ankerklydset blev fjernet.

Der blev monteret nye navnebrædder på hækken. ( fremstillet af René og Ole Back Svendsen)

Samme personer har også fremstillet en kopi af det originale navnebræt der sidder på styrehuset. Dette er kun til låns, og vil blive leveret tilbage til ejeren med tak for lån.

Alt det nævnte arbejde blev udført med frivillig arbejdskraft af 7/8 medlemmer. Skulle dette have været udført af betalt arbejdskraft, ville regningen have lydt på langt over kr. 100.00.

Træ til ny mast:
I det tidligere forår var vi i skoven og udvalgte et lærketræ til en ny formast. Det blev straks fældet og har ligget til lagring siden, og er nu klar til bearbejdning.


Sø-begravelse:
Skibet har også været i brug i forbindelse med en sø-begravelse.

Sommertogterne:
Blev indledt med deltagelse i Nordisk Sejlads som startede i Østerby på Læsø d. 30 juni. Efterfølgende til Strömstad i Sverige, og sluttede i Frederikstad i Norge d. 9 juli.

Herefter fulgte en tur op i Telemarkskanalen i Norge.

Skibet blev, d. 17 juli, overleveret til en ny besætning med Ole Kjærgaard som skipper, og turen gik bl.a. til Omø i Storebælt, hvor skibet bl. a. deltog i en lokal kapsejlads.

Denne besætning afleverede skibet i Hirtshals d. 24 juli.

D. 3 august lagde Reinhardt Jensen ud på sommerferie, som bl.a. gik til Limfjorden, og sluttede i Aalborg d. 10 august, hvor et selskab med Per Cold som skipper tog over, frem til 17 august, hvor de i mellemtiden havde besøgt Anholt, Læsø, Hirsholmene, Frederikshavn, og sluttede i Sæby d. 17 august.

D. 2. september gik turen atter til Anholt med en ny besætning. Denne tur sluttede i Aalborg lørdag d. 6 september.

Ugen efter gjaldt det den traditionelle sejlads ”Limfjorden Rundt”, sammen med 160 andre skibe.

Mandag d. 15 september var skibet atter tilbage i Hirtshals, og årets sommertogter slut.

Fiskefestival:
I forbindelse med den årlige Fiskefestival, blev der torsdag og lørdag sejlet gratis havneture med turister og andet godtfolk. Det var et stort tilløbsstykke, og vi nåede at befordre ca. 300 gæster rundt i havnen på de to dage.

Fisketure:
I de første måneder af 2008 blev der, grundet vejret, kun gennemført nogle få ture.

I efteråret, og frem til nytår blev det til 6 ture.

Stort set alle turene har været præget af dårligt fiskeri.

Teknisk uheld:
Inden vi drog af sted på sommertogt opstod der flere tekniske fejl, som vi fik udbedret, og værre blev det efter at vi var kommet af sted. Ca 7 sømil før vi nåede Østerby på Læsø, sprang en hydraulikslange til gearet, og vi måtte bugseres af redningsbåden det sidste stykke.

Undervejs fra Læsø til Sverige stoppede omformeren med at fungere, og det blev den ved med, til vi 2 uger senere anløb Skagen. I den mellemliggende tid kom vores ny- indkøbte nødgenerator til sin ret.

Der skal tilføjes, at der ikke har været nævneværdige problemer siden.

Jul:
Traditionen tro blev skibet pyntet op til jul med juletræ i masten og lysguilander.

Den årlig begivenhed med hente julemanden på Grønland fandt sted d. 14 december.

Efter at julemanden og hans musikanter var afmønstret, var der et velbesøgt, åbent skib arrangement hvor vi bød på gløgg, kaffe og småkager.

Frivilligt arbejde:
Jeg vil anslå at den samlede mængde af frivillige arbejdstimer i 2008 har ligget på omkring 2000.

Heraf er alene ca. 400 timer forbrugt i forbindelse med den årlige kølhaling og forårsklargøring.

Ud over hvad bestyrelsen og forretningsudvalget har forpligtet sig til i forbindelse med projektets administration, har vi ikke noget der hedder tvangs- eller pligtarbejde, i forbindelse med arbejdet på selve skibet.

Jeg vil selvfølgelig benytte lejligheden til at opfordre jer til at engagere jer i arbejdet. Dette gælder i særdeleshed den daglige pasning og vedligehold. Vi er kun 2 mand der i det daglige færdes ombord og tager vare på skibet. Vi kunne godt bruge nogle flere, der på selvstændig vis kan varetage nogle jobs ombord, og det vi mangler mest er folk med en el- og maskinteknisk baggrund.

Ungdomsafdeling / Generationsskifte:
Der må, og skal ske et løbende generationsskifte blandt de aktive medlemmer, ellers ender det med at skibet rådner op sammen med os.

Vi har, trods et ihærdigt arbejde, stadig ikke formået at etablere en egentlig ungdomsafdeling, og vi vil derfor atter en gang, appellere til jer medlemmer om at medvirke aktivt hertil. Det kunne f.eks. være noget med at tage jeres børn, børnebørn eller øvrige familiemedlemmer med ud på sejlture, hvad enten det drejer sig om sommertogter, familieferie eller fisketure, og ad den vej få skabt interessen og motivationen.


Aktivitetsplan for 2009:
Sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen har i fået forelagt et oplæg til årets aktiviteter.

Det vender vi tilbage til på et senere punkt under generalforsamlingen.

Vi har som nævnt, 2 større projekter i gang.

Det ene er en total renovering af det forreste lugar. Når det er afsluttet vil lugaret fremtræde som da skibet var nyt.

Det andet er en ny formast med tilhørende ny rigning, således at også denne del af skibet vil blive som det oprindelige.

Begge projekter er som nævnt, sponsoreret af Hirtshals Sparekasses gavefond med, i alt, kr. 100.000,-.

Der skal tilføjes at dette beløb ikke rækker fuldt ud, og at vi må bidrage med noget selv, både i form af frivillig arbejdskraft, og penge.

I april og maj vil den årlige kølhaling finde sted, i dette tidsrum skal skibet på bedding et par uger, og målsætningen er, at skibet skal være klargjort til sejlads ca. 1 juni.

Forinden skulle vi gerne have udført en del de ting der ikke er relateret til selve beddings opholdet, og det er så langt den største del, og en god del af dette kan med fordel udføres allerede nu.

Hvor meget af det vi har penge til at udføre vides ikke på nuværende, men der mange ting som udmærket kan udføres som frivilligt arbejde, og de penge vi sparer herved, vil jo selvsagt komme os til gode på anden vis.

Så er der nogen der trænger til lidt adspredelse her inden havesæsonen går i gang, så er det med at komme i gang.

På førstkommende møde efter generalforsamlingen, vil bestyrelse og forretningsudvalg tage stilling til en prioritering af de arbejder der skal forgå hen over foråret.

Fiskefestival 31 juli:

Vi går ud fra, at vi atter i år gentager arrangementet med gratis havneture.

Fiskerimesse i Aalborg, 7- 9 oktober:

Traditionen med skibets tilstedeværelse i Aalborg under fiskerimesserne, som finder sted hvert andet år, regner vi med fortsætte, og det bliver således 3. gang vi deltager.

Ud over at skibet ligger havnen og medvirker i de aktiviteter der evt. finder sted, går vi ud fra, at vi får en repræsentation på messen i form af en stand el. lign.

Det ligger også rimelig fast at vi får overdraget opgaven med opstille- og nedtage den store fællesstand fra Hirtshals.

På forrige fiskerimesse i 2007, gav disse arrangementer en samlet indtægt til foreningen på kr. 50.000

I denne forbindelse skal vi bruge 12 – 15 frivillige, dels til at bemande vores egen stand, og dels til at opsætte- og nedtage Hirtshals standen.

Hjemmesiden:

Det har indtil videre været Tommy R. Jensen der har redigeret hjemmesiden. Tommy har desværre meddelt at han, på gr. af manglende tid gerne vil frigøres.

Vi har så heldige at en ny har meldt sig som overtager, og jeg vil ved denne lejlighed sige rigtig mange tak til Tommy for hans store arbejde i denne sammenhæng.

Når jeg brugte udtrykket ”heldig” i denne sammenhæng, så er årsagen den, at jeg har erfaret af at der er meget langt imellem disse såkaldte ”EDB- nørter” her i medlemskredsen.

Det sidste har også givet sig udslag i en mangelfuld opdatering af billedmaterialet.

Det er ikke Tommy’s skyld, han kender jo af gode grunde ikke noget til billedernes oprindelse, og har af denne grund ikke mulighed for at redigere i dem.

Problemet består i at mange af deltagerne i sejladserne kommer med hver sin udgave af billedmateriale, i form af cd-er, og det er herefter et større detektivarbejde at sammenparre disse til en helhed.

Dette problem skulle nu være løst, i det at foreningen har anskaffet et digital kamera der ligger fast ombord, og det vil fremover kun være billeder derfra der vil blive lagt ind på hjemmesiden.

Så skulle nogen være skuffet over at de ikke kan finde deres egne billeder på hjemmesiden, så kender i årsagen.

Alle aktuelle meddelelser, sejlplan og øvrige informationer kan læses i kalenderen i form af korte notitser.


Skibsbevaringsfonden:
Det er skibsbevaringsfonden der har det overordnede tilsyn med skibet, hvad angår skibets fysiske tilstand, og at skibet opfylder, ” Skibsbevaringsfondens retningsliner for bevaringsværdige skibe ”, samt de specielle retningslinier der er fastlagt i bevaringsplanen for Johs. Hejlesen.

Skibsbevaringsfonden har senest besigtiget skibet i november 2006.

Næste besigtigelse vil finde sted i 2011.

Der skal i denne sammenhæng bemærkes, at vi har søgt Skibsbevaringsfonden om bidrag til medfinansiering af de foreliggende projekter.


Historie:
Der foregår løbende indsamling og registrering af historisk dokumentationsmateriale.

Vi vil i denne sammenhæng opfordre jer til at bidrage med hvad i måtte være i besiddelse af, som har relation til Johs. Hejlesen og snurrevodsfiskeriet, det kunne være fotos, eller f.eks. overlevering af oplevelser, episoder m.v.

Markant fremgang i medlemstallet:
Pr. d.d., I alt 180, heraf 26 firmaer. – 56 nye medlemmer er kommet til siden sidste generalforsamling. Der har været en afgang på 10 medlemmer. I alt en netto tilgang: på 46 medlemmer.

Til slut vil jeg, på bestyrelsens vegne, takke de samarbejdspartnere vi har haft gennem årets løb, herunder ikke mindst de af havnens virksomheder der har arbejdet ombord, vore sponsorer, samt de mange, såvel medlemmer som øvrige personer og firmaer der har bidraget med deres indsats, eller anden form for goodwill. Dette gælder i særdeleshed også ejerne af ejendommen hvor vi har vores skurvogn og redskabsskur placeret. Hertil kommer selvfølgelig også Marineforeningen der velvilligt bidrager med lokaliteter til for vore møder, sidst men ikke mindst også de øvrige medlemmer i forretningsudvalget.


Hirtshals d. 28 februar 2009

På bestyrelsens vegne

Ole Ejstrup