Kommende aktiviteter

Tor 23 Maj, @10:00 - 14:00
Naturmøde sejlads
Fre 24 Maj, @10:00 - 14:00
Naturmøde sejlads
Lør 25 Maj, @10:00 - 14:00
Naturmøde sejlads
Tor 04 Jul,
Turistforening Havnerundfart
Tor 04 Jul, @16:00 - 17:00
bestyrelsesmøde
Tir 09 Jul,
Havnerundfart Turistforening
Tor 11 Jul,
Turistforening Havnerundfart
Tir 16 Jul,
Havnerundfart Turistforening

Ungdomsafdeling

Ungdomsafdelingen

På sommertogt med
snurrevodskutteren
HG 159 Johs. Hejlesen


- ud og træffe unge fra andre skibsprojekter
ved stævner både i Danmark og i udlandet


Måske lige noget for dig?

For at deltage skal du være mellem 13 og 25 år, være medlem af “Støtteforeningen for “Snurrevodskutteren HG 159 Johs. Hejlesen", og i ungdomsafdelingen skal du lære:
- Om sikkerhed til søs.
- Praktisk sømandsskab (knob, stik og splejsning m.m.) så du kan hjælpe med at passe og sejle skibet.

Det er ikke svært, og samtidig er du med til mange andre sjove aktiviteter i klubben, hvor du bl.a. kan lære noget om livet i havet, fiskeri og livet til søs. Du kan også lære mere om, hvad man laver i de forskellige erhverv, som findes i havnemiljøet, og om uddannelsesmuligheder på området.

For medlemmer, der er fyldt 16 år, vil ungdomsklubben så vidt muligt arrangere undervisning til:
- Duelighedsprøve i sejlads
- Motorpasning
- Røde Kors Mærkeprøve i Førstehjælp
- VHF radio telefoni certifikat

Derigennem bliver du kvalificeret til at sejle og passe “HG 159 Johs. Hejlesen”, og selvfølgelig også andre skibe og joller, hvilket du kan have nytte af, hvis du får interesse for fritidsfiskeri og fritidssejlads m.m.

Hvad koster det?
Som tidligere nævnt skal du være medlem af “Støtteforeningen for Snurrevodskutteren HG 159 Johs. Hejlesen” gennem personligt eller familie gruppemedlemsskab, der begge koster 250 kr. i kontingent pr. år.
Aktiviteterne gennemføres med tilskud fra forskellige offentlige støtteordninger. Der vil i forbindelse med aktiviteterne kunne forekomme egenbetaling til f.eks. forplejning, undervisning og afholdelse af duelighedsprøver m.m. Dine personlige udgifter afhænger derfor af hvilke og hvor mange aktiviteter, du deltager i. Udgifterne vil dog være rimelig overkommelige.

Til de voksne
Vi forventer at nogle af de ældste medlemmer efterhånden bliver ungdomsledere i klubben, men der vil være brug for flere til at tage sig af aktiviteterne med de unge.
Er du interesseret i som leder at deltage i aktiviteterne sammen med de unge, og har du relevant erfaringsmæssig baggrund og flair for at guide ungdommen gennem klubaktiviteterne? Så hører vi meget gerne nærmere fra dig. Det vil ikke være alt for tidskrævende, og aktiviteternes indhold vil være grundigt belyste gennem vejledende indholdsbeskrivelser. Kom og vær med i en aktiv og sjov fritid sammen med de unge.

Henvendelse
Alle interesserede kan få yderligere oplysninger og tilmelde sig ved henvendelse til:

Foreningsformand
Ole Nielsen
Telf. 98 94 15 79 /21 72 40 09

 

Bliv medlem

Bliv medlem:  

Siden kølen blev strakt i 1961 har dette skib bidraget til at holde skruen i gang i fiskeriet og hermed hele samfundet, og fremstår i dag som et unikt minde fra en epoke i dansk fiskeri og skibsbygning, der startede omkring forrige århundredeskifte.

Skibets bevarelse er betinget af bred opbakning til projektet, og vi ser frem til at rigtig mange vil se positivt på initiativet, og følge op med at bidrage tilrestaurering og bevaring af dette klenodie til glæde for samfundet i mange generationer fremover.

Bidrag kan, ud over kontante doneringer / sponsorater, også bestå af frivillig arbejdskraft og elementære gaver.

Over en 3- årig periode beløber de planlagte investeringer til restaurering og ombygning sig til ca. kr. 800.000 inkl. moms. I ovennævnte beløb er ikke medregnet udgifter til brændstof og værdien af frivillig indsats.

Bidragydere / sponsorer m.v. vil få del i den PR-effekt, projektet kan give den enkelte. Alle, der på den ene eller anden måde engagerer sig i projektet, vil få mulighed for at udnytte skibet, i det omfang forholdene tillader.

 

Undertegnede, firma / person / forening e.t.c. tilkendegiver herved følgende interesse i projektet: (mar- kér/udfyld):

Personlig eller familie medlemskab Kr. 250 pr. år
 
Gruppe medlemskab (firma, forening etc.) Kr. 1000 pr. år
 
Frivillig indsats
 
Gaveelement, kontantbeløb, sponsoraftale etc.

Ungdomsafdeling, kr. 200,- pr. år

 

Hvordan kan vi kontakte dig?

Navn  
Adresse  
Postnr/By  
E-mail  
Telefon  
Evt. kontaktperson  
Konto nr: 9067 4563593992.

      

 

Sejladser

Sejladser:

Sejladserne fremgår af kalenderen. 

 

Forhold vedr. sejlads med skibet i 2010

Gebyr for deltagelse i de, af foreningen arrangerede sejladsaktiviteter.

Sommertogter:

Kr. 150 pr. dag / kr. 750 pr. uge (7 dage) pr. person

Proviant og tilslutningsrejser, excl. (for egen regning)

Deltagergebyret kan evt. reduceres såfremt der foreligger konkrete sponsorater til f.eks brændstof.

Dagsture i lokalfarvandet ( pilketure ) – kr. 100,- pr. dag. Ved længere ture deles udgifterne mellem deltagerne

Tilmeldingsgebyr / depositum for tilmelding til sommertogter

50 % af førnævnt = kr. 75 pr. dag / kr. 375 pr. uge, eller mere

Tidsfrister for tilmelding / gebyrbetaling: Se sejlplan / tilmeldingsliste for sommertogter

Tilmelding i øvrigt efter ” først til mølle” princippet.

Refundering af tilmeldingsgebyr:

 • Ved pludselig opstået sygdom eller andre u-forudsete forhold.
 • Såfremt der alligevel kan mønstres fuld besætning.

Tilmeldingsgebyr modregnes i deltagergebyret der erlægges inden sejladsen påbegyndes.

Point- system for deltagelse i frivilligt arbejde / reduceret betaling ved deltagelse i sejladsaktiviteter 

1 point = 6 timers arbejde = 1 dagsgebyr på sommertogt el. fisketur.

5 point = 1 uge på sommertogt

Medlemmer af bestyrelse og forretningsudvalg tildeles forlods 5 point for ordinært bestyrelsesarbejde.

Point / arbejdstimer registreres i en dagbog / kalender ombord i skibet.

Point kan ikke overdrages til anden person udenfor familiemedlemskabet.

Der kan ikke oparbejdes point som besætningsmedlem under sejlads.

Frivilligt arbejde, defineres ved: Arbejde der udføres ombord, eller i tilknytning til skibet, samt indsats ved arrangementer.

Ungdomsmedlemmers deltagelse i  sommertogter ( 13 – 23 årige)

Der henstår ca. kr. 10.000 mrk. til ungdomsafdelingen

For indeværende år er der besluttet at foreningen betaler flg. udgifter: Deltagergebyr – Rejseudgifter ved på / afmønstring i udenlandsk havn – Bidrag til fælles proviant.

Personforsikring for ombordværende: Der er ingen dækning.

Krav til ansvarlig fører/skipper og bedstemand

Ved enhver sejlads udenfor havneområder, skal der være min. 2 befarne besætningsmedlemmer ombord, hvoraf den ene er ansvarlig skipper, heraf skal min. een af disse have et indgående kendskab til skibets teknik, sikkerhedsudstyr og øvrig udrustning.

Begge skal være i stand til at navigere og manøvrere skibet, samt kunne betjene VHF / DSC

De ansvarlige skippere skal godkendes af bestyrelsen og skibets forsikringsselskab, og være i besiddelse af min. duelighedsbevis eller bådførercertifikat ( speedbådscertifikat er ikke nok ), samt have kendskab, og helst certifikat til betjening af VHF / DSC.

Bestyrelsen skal være i besiddelse af kopier af relevante eksamensbeviser og certifikater m.v.

 

 

Bevarings- og perspektivplan:

Målsætning:  
Overordnet skal fartøjet have hjemsted i Hirtshals og være ”Byens aktive museumsskib”.
Formålet er at sikre bevarelsen af et enestående kulturminde fra det lokale fiskeri- og skibsbygningsmiljø.

Fartøjet skal i dets ydre profil,  i det omfang det er muligt og under hensyn til de fremtidige brugsområder samt Skibsbevaringsfondens betingelser, føres tilbage til den identitet, det havde som nybygning, og bevares fuldt funktionsdygtigt - og operativt.

Udnyttelsen af fartøjet skal være så bred som mulighederne tillader, herunder flg.:

 • Samarbejde med - og benyttelse af, feks. sociale og pædagogiske foreninger og institutioner.

 • Danne rammen om en ungdomsafdeling.

 • Repræsentere Hirtshals ved relevante stævner, arrangementer og sommertogter, i såvel ind- som udland, herunder besøg i venskabsbyer.

 • Benyttes ved officielle arrangementer.

 • Danne rammen om en historisk dokumentation i relation til fartøjet og det lokale fiskeri- og skibsbygningsmiljø.

 • Udføre ”ikke kommercielt” snurrevodsfiskeri med stopmaskine.

Ombygning, ændringer m.v.:  

 • Eksisterende tovtromler og kraftblok m.v. afmonteres.

 • Der skal monteres ”stopmaskine”, som oprindelig

 • Master, bomme, rigning og sejl tilbageføres til opr. udseende.

 • Lastrum ombygges til lugar og pantry.

 • Der skal indrettes toilet med kloaktank.

 • Redningsmateriel for en besætning på 12 personer.

 • Nyt radio- og navigationsudstyr.

Pr. 2006 er ovenstående stort set gennemført.

Finansiering:
Kontingentindtægter, arrangementer, kontante doneringer / sponsorater fra privatpersoner, firmaer, organisationer, fonde etc., samt elementære gaver og frivillig indsats.

Preservation plan for the anchor seiner ” HG 159 Johs. Hejlesen “

Intentions:
The ship shall have home port in Hirtshals and be “an active museum- ship of the town”.
Purpose is to save an unique memory from the local fishery and ship building industry.
Bring the ship back to its original identity, with  original anchor seine equipments.

The main structure of the ship has never been changed. Deck- plan, wheel house, accomodation and main mast, is original, but the  other part of the rigging and sails must be brought back to original design.

The fish hold have to be fitted out for accomodation.

 The ship have to be fully operative, and be engaged in all related situations, expl.:

 • Coorperation with social organisations and institutions.
 • Be a representative for the town  around  Denmark and neighbour countries.
 • Be used by official arrangements.
 • Be the frame for an historical documentation around the local fishery and shipbuilding.
 • Carry out, non- profitable anchor seine fishery.

 Completion time: year, 2003 – 2006.

Financing:

Total investingments for the next 3 years: app. dkk.700.000,- incl. insurance and ordinary overhauls.

 If the preservation plan shall be fully completed, its necessary to get an economical back-up with donations from many sides, f.eks. persons, companies, organisations, foundations, sponsors of materials and equipments e.t.c.

Its also necessary to get a great supplement of voluntary engagement.

 Ownership: The institution, “The anchor seiner, HG 159 Johs. Hejlesen”

Operator and organizing: The society of, “The anchor seiner, HG 159 Johs. Hejlesen” 

Secretary: Ole Nielsen – Pile Allé 29 – DK 9850 Hirtshals – Phone: 45- 21 72 40 09

Home page: www.johs-hejlesen.dk

Velkommen til Johs.Hejlesen

Skibsbevaringsprojektet

Akvarel

Snurrevodskutteren
HG 159 JOHS. HEJLESEN

Den selvejende institution
Snurrevodskutteren HG 159 JOHS. HEJLESEN

Snurrevodskutteren
HG 159 JOHS. HEJLESENs STØTTEFORENING